Mineralogisch Museum Grou

De ierde/grûn dêr’t wy op libje, is opboud út in hele protte stiensoarten en mineralen. De measte mineralen foarmje lytse kristallen. Dy binne sa lyts, dat jo der in fergrutglês as loep foar nedich hawwe om se goed sjen te kinnen! Somtiiden ûntsteane yn de ierde grutte kristallen fan mineralen. Kristallen dy’t wy sjen kinne, sûnder oare middels te brûken! Bewûnderje kinne!

Kom ris nei us ta om mineralen te besjen. Se binne yn in goed 40 ferskillende vitrines útstald! Der is in wier skatkeamer fan prachtige foarmen en bjusterbaarlike kleuren, dy’t him oan jo foardocht. Prachtige heldere berchkristallen, saneamde geodes mei djippearse amathystkristallen, fiolette roseliet út Marokko … Jo kinne it sa gek net betinke!

Kontakt ynformaasje

Mineralogisch Museum Grou

Leechlân 22 (tussen Grou en Warten)

9001 ZH Grou, Friesland

Tillefoan: 0566 623636

E-mail: Museum@mineralengrou.nl.

website:www.Mineralengrou.nl

Iepeningstiiden 2024

Iepen : 2 juli- 1 september. : 11.00 -17.00 uur

2 juli – 1 september: Tiisdeis o.m. Sneins

 

 

Fanôf 2 september 2023 is it museum sletten.

Skoalle klassen en groepen: graach foarôf kontakt opnimme.

Tagongspriizen

Folwoeksenen: € 3,50

CJP en bern oant 15 jier: € 1,50

Rûnliedings

Meartalich! Mar op ôfspraak (groepen fan 20 persoanen op syn meast).

Der binne spesjale foarsjennings makke foar minsken